Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of opdrachten tussen South West Coast Drivers en de deelnemer.
Elke afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen worden gemaakt door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen.
South West Coast Drivers behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Registratie en overeenkomst
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor aanverwante activiteiten op de website om aanbiedingen te accepteren.
Deelnemers dienen volledige en correcte informatie aan te leveren.  Op het moment van inschrijving moeten deelnemers minimaal 18 jaar oud zijn.

De deelnemer verklaart dat alle door de deelnemer aan de chauffeur van de South West Coast Drivers verstrekte gegevens juist en volledig zijn en naar waarheid zijn ingevuld. Deelnemers beloven de chauffeurs van de South West Coast Drivers op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de gegevens, zodat deelnemers ervoor kunnen zorgen dat de gegevens correct, volledig en waarheidsgetrouw zijn.

South West Coast Drivers behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren zonder opgaaf van reden. 
Tijdens uw inschrijving zal South West Coast Drivers lidmaatschap kosten vragen van €15.- per jaar, deze mogen via een tikkie betaald worden.
Het lidmaatschap duurt 365 dagen en start vanaf het moment van aankoop, dus niet per kalenderjaar.

De deelnemer zorgt hiervoor dat hij/zij een  jaarlijkse member wordt, de deelnemer krijgt dan recht op de volgende voordelen:

 • €3.50.- Korting op elke tour
 • Gratis foto shoot voor een plek op onze website
 • Korting bij partners t.w.v. honderden euro’s!
 • Korting op onze webshop
 • VIP toegang tot de besloten groep met clubleden

Eisen aan de auto zijn:

- Er worden geen eisen gesteld aan bouwjaar, leeftijd en waarde van de auto
- De auto moet aan alle wettelijke eisen voldoen
- De auto moet voorzien zijn van een geldige APK
- De auto moet minimaal WA verzekerd zijn
- De auto mag niet voorzien zijn van zwaailichten, sirenes, en/of andere op- en aanbouwen
- Er mag niet worden deelgenomen met bromfietsen
- Er mag niet worden deelgenomen in auto's met een maximum toelaatbaar gewicht van meer dan 3500 kg
- Aanhangwagens en/of caravans zijn niet toegestaan

 

Herroepingsrecht deelnemer
De deelnemer kan de overeenkomst met South West Coast Drivers gedurende een bedenktijd van 14 dagen, zonder opgaaf van reden, ontbinden per brief of mail.

De bedenktijd van 14 dagen  loopt vanaf het moment dat South West Coast Drivers de inschrijving van de deelnemer heeft geaccepteerd middels een bevestiging en de overeenkomst tussen partijen dus tot stand is gekomen.
Wanneer herroeping is gevraagd vanuit de deelnemer is South West Coast Drivers verplicht om de betaalde verrichting binnen 14 dagen aan de deelnemer te restitueren.

Weigering deelname
Wanneer de deelnemer een artikel uit deze algemene voorwaarden overtreed, is South West Coast Drivers  gerechtigd om de deelnemer te verwijderen van het evenement zonder dat deze recht heeft op restitutie van de reeds betaalde vergoeding aan South West Coast Drivers. De deelnemer draagt volledig het risico voor (eventuele) schade die voortvloeit uit het overtreden van een artikel uit deze algemene voorwaarden. De deelnemer ontziet South West Coast Drivers  voor de schade en South West Coast Drivers is gerechtigd om de veroorzaakte schade te factureren bij de deelnemer.

Gedragscodes deelnemer
De deelnemer is te allen tijde verplicht om aanwijzingen en/of instructies gegeven door South West Coast Drivers op te volgen.
De deelnemer dient tijdens het evenement de veiligheid van anderen en zichzelf  te bewaken. Zodra het rijvermogen van de deelnemer afneemt, mag de deelnemer tijdens het evenement geen enkel voertuig berijden.

Het is de deelnemer niet toegestaan om (hard)drugs, alcoholhoudende dranken, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen dan wel bij zich te dragen tijdens het evenement. Tevens is de deelnemer niet toegestaan om onder invloed van (hard)drugs c.q. andere verdovende middelen en/of alcoholhoudende dranken tijdens het evenement een voertuig te berijden.

Het is deelnemers niet toegestaan om tijdens het evenement met elkaar te concurreren op bijvoorbeeld ten aanzien van snelheid of eventuele andere niet bij verkeerswet toegelaten gedrag.

De deelnemer is niet toegestaan om met andere deelnemers dan wel bezoekers weddenschappen – in welke vorm dan ook – aan te gaan.


Risico deelnemer

De deelnemer draagt tijdens het evenement het risico voor verloren, gestolen en/of beschadigde goederen of voertuigen, alsmede ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de zaken die hij tijdens het evenement bij zich draagt dan wel voor de zaken die zich in het voertuig bevinden. De deelnemer draagt het risico voor de gevolgen van het bij zich dragen van de betreffende zaken.


Sponsors en stickers
De deelnemer is niet toegestaan reclame te maken voor bijvoorbeeld andere evenementen, ondernemingen en/of producten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van South West Coast Drivers. Wanneer deze toestemming ontbreekt is South West Coast Drivers bevoegd de deelnemer van het evenement te verwijderen zonder dat deze recht heeft op restitutie van de reeds betaalde vergoeding aan South West Coast Drivers.
De deelnemer geeft zelf toestemming  of hij/zij een sticker van South West Coast Drivers wilt op zijn/haar auto.
South West Coast Drivers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat bij het aanbrengen en/of verwijderen van de stickers.

 

Beeldmateriaal evenement
De deelnemer gaat akkoord dat South West Coast Drivers  beeldmateriaal van de deelnemer op de website en andere social media openbaar wordt gemaakt. De deelnemer kan uitsluitend schriftelijk een verzoek indienen om het beeldmateriaal als dusdanig aan te passen zodat de deelnemer onherkenbaar word gemaakt.

De deelnemer is uitsluitend gerechtigd beeldmateriaal te vervaardigen voor persoonlijk- en niet commercieel gebruik, tenzij hier door South West Coast Drivers schriftelijk toestemming voor is gegeven.

 

Boekingsvoorwaarden en annulering
De hoofdsom betalen voor het evenement is vereist voor het definitief maken van de registratie.
De deelnemer dient de annulering schriftelijk aan South West Coast Drivers kenbaar te maken.

Indien de overeenkomst door de deelnemer wordt opgezegd, zal South West Coast Drivers de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

 • Van 31 tot 14 dagen voor vertrek of aanvang: 15% van de totale hoofdsom.
 • Van 14 tot 7 dagen voor vertrek of aanvang: 50% van de totale hoofdsom.
 • Vanaf 7 dagen voor vertrek tot de dag van vertrek of aanvang: 100% van de totale hoofdsom.

Wanneer gegevens opgegeven door de deelnemer niet blijken te kloppen, en hieruit kosten ontstaan, zullen deze kosten worden door gefactureerd aan de deelnemer.
De deelnemer heeft in geen enkel geval recht op restitutie van het verschuldigde bedrag

Betaling
Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen ontvangt de deelnemer een e-mail met daarin een factuur ten aanzien van het evenement waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.

Wanneer er een factuur wordt gestuurd en deze door de deelnemer is betaald, is de registratie compleet.

De deelnemer dient het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen de 14 kalenderdag aan South West Coast Drivers te voldoen.
Mocht u op een latere tijdstip willen betalen geeft u dit tijdig aan voor een voorafgaande schriftelijke toestemming van South West Coast Drivers.

Wanneer de deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald kan  South West Coast Drivers de deelnemer afwijzen om deel te nemen.

Aansprakelijkheid
South West Coast Drivers accepteert geen aansprakelijkheid voor enige schade, tenzij dat expliciet uit dit artikel blijkt. De beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld South West Coast Drivers en/of zijn ondergeschikte(n).

South West Coast Drivers is niet aansprakelijk ingeval van overmacht. South West Coast Drivers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

De aansprakelijkheid van South West Coast Drivers is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van South West Coast Drivers in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van South West Coast Drivers niet, dan wel slechts gedeeltelijk, uitkeert is de aansprakelijkheid van South West Coast Drivers  beperkt tot het maximale bedrag dat aan de deelnemer is gefactureerd.

Het bijwonen van een evenement geschiedt door de deelnemer geheel op eigen risico.
South West Coast Drivers is niet aansprakelijk voor : a. schade ten gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van een aan de deelnemer toebehorende naar het evenement meegebrachte zaak; b. schade van de deelnemer veroorzaakt door een andere deelnemer dan wel bezoeker van het evenement; c. letselschade – waaronder ongelukken, blessures en/of andere calamiteiten – van de deelnemer ten gevolge van het bijwonen van het evenement; d. schade die de deelnemer eventueel lijdt ten gevolge van het feit dat de deelnemer niet de juiste informatie aan South West Coast Drivers heeft verstrekt.


Voorraad
Wij hebben onze producten nooit op voorraad.  Op het moment dat uw bestelling binnen is gekomen zullen wij het weer moeten doorgeven aan onze eindklant.

 

Levering

 • Voor de interpretatie van leveringscondities zijn van toepassing de ‘’Incoterms’’, editie 2000, dan wel laatste versie, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel (International Chamber of Commerce (ICC)).
 • South West Coast Drivers bezorgd op 1 adres in Nederland. Wij rekenen €7,25 Verzendkosten. Voor levering in alle andere landen zijn de verzendkosten op aanvraag. ook kunt u ervoor kiezen om uw bestelling op te halen op het thuis adres, 
 • South West coast drivers leveren hun bestellingen via het standaard pakket van POSTNL.
 • Wij zijn met ons levertijden enorm afhankelijk van onze eindpartij, hopelijk heeft u hier begrip voor. Wij streven naar een snelle levering!